SPEC Stal Łańcut - strona oficjalna

Strona klubowa

Wyszukiwarka

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Cosmos Nowotaniec
Stal II Mielec - LKS Skołoszów
Sokół Kolbuszowa Dolna - Cosmos Nowotaniec
Wisłok Wiśniowa - Legion Pilzno
Igloopol Dębica - Polonia Przemyśl
Stal II Mielec - LKS Skołoszów
Lechia Sędziszów Młp. - Izolator Boguchwała
Wisłok Wiśniowa - Legion Pilzno
Igloopol Dębica - Polonia Przemyśl
Korona Rzeszów - JKS Jarosław
Lechia Sędziszów Młp. - Izolator Boguchwała
Wólczanka Wólka Pełkińska - SPEC STAL ŁAŃCUT
Korona Rzeszów - JKS Jarosław
Karpaty Krosno - Sokół Nisko
Stal II Rzeszów - Głogovia Głogów Małopolski
Wólczanka Wólka Pełkińska - SPEC STAL ŁAŃCUT
Karpaty Krosno - Sokół Nisko
Stal II Rzeszów - Głogovia Głogów Małopolski

Wyniki

Ostatnia kolejka 1
SPEC STAL ŁAŃCUT 1:0 Korona Rzeszów
Karpaty Krosno 3:2 Sokół Kolbuszowa Dolna
Głogovia Głogów Małopolski 3:0 Wólczanka Wólka Pełkińska
LKS Skołoszów 1:2 Wisłok Wiśniowa
Legion Pilzno 0:1 Lechia Sędziszów Młp.
JKS Jarosław 1:0 Polonia Przemyśl
Izolator Boguchwała 4:2 Stal II Rzeszów
Cosmos Nowotaniec 4:1 Stal II Mielec
Sokół Nisko 3:0 Igloopol Dębica

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 16 gości

dzisiaj: 241, wczoraj: 1343
ogółem: 4 235 212

statystyki szczegółowe

Logowanie

Statut Klubu

 

                                    STATUT

 

 

 

ŁAŃCUCKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STAL ŁAŃCUT

 

 

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH Z 22.02.2017 R.

 

 

 

                                                

SPIS ROZDZIAŁÓW 

 

I.          Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny,

II.         Cele i środki działania Klubu.

III.        Członkowie, ich prawa i obowiązki.

IV.       Władze Klubu.

V.        Sekcje Klubu.

VI.       Nagrody i kary.

VII.      Majątek Klubu - dochody, działalność gospodarcza.

VIII.     Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu.

 

 

Rozdział   I

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny.

§ 1

Klub nosi nazwę Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut. Skrót „Stal  Łańcut” zwany
w dalszej części statutu Klubem.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Łańcut a terenem działania jest Województwo Podkarpackie oraz poza jego granicami.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub może być członkiem Polskich i Okręgowych Związków Sportowych, podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom tych Stowarzyszeń.

§ 5

Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Barwami Klubu są kolory niebiesko-biały.

§ 7

Emblematem Klubu jest skrót Stal, a znaczkiem Klubu jest skrót Stal w koronie
i napis Łańcut.

§ 8

Klub używa pieczęci o treści: Łańcucki Klub Sportowy "Stal Łańcut”.

§ 9

 1. Klub zajmuje się propagowaniem sportu w Łańcucie, w łańcuckich szkołach wśród młodzieży i współpracuje z MOSiRem w Łańcucie w zakresie imprez sportowych i turniejów oraz z placówkami kultury w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności  poprzez:
 1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
 2. Organizowanie działalności szkoleniowej, doradczej, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej i innej.
 3. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, oraz pośrednictwo pracy.
 4. Ochronę i promocję zdrowia
 5. Aktywizację dzieci i młodzieży poprzez aktywna promocję i organizację wolontariatu.
 6. Promocję i organizację turystyki,
 7. Organizowanie imprez, zajęć sportowych , turniejów i rajdów promujących aktywny i zdrowy tryb życia,
 8. Działalność wspierającą rozwój społeczności lokalnych i promującą społeczeństwo obywatelskie.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej oraz kampanii marketingowych Stowarzyszenia i przedsiębiorców oraz innych organizacji, w tym prowadzenie wspólnej witryny internetowej i wydawanie katalogów.
 10.   Pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.
 11. Prowadzenie działalności badawczej i projektowej służącej realizacji celów statutowych.
 12. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 13. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie przedsiębiorcom i innym podmiotom nowoczesnej techniki i technologii.
 14. Prowadzenie Klubu Stowarzyszenia.
 15. Działalność edukacyjno – szkoleniowa w zakresie upowszechniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
 16. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów i konferencji oraz spotkań i wieczorów dyskusyjnych.
 17. Wymianę naukową, techniczną, sportową i turystyczną między narodami, a także uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej.
 18. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.
 19. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem województwa.

Rozdział II.

Cele i środki działania Klubu.

§ 10

 1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współpracy, na zasadach partnerstwa ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami administracji samorządowej i rządowej, Klubami  sportowymi , organizacjami pozarządowymi i kościelnymi o podobnych celach działalności. W celu pełnej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może korzystać z pracy wolontariuszy.
 2. Wyżej wymienione cele będą realizowane również we współpracy i na rzecz organizacji i inicjatyw działających w obszarach: gospodarki, kultury, edukacji, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego.
 3. Klub prowadzi i rozwija działalność sportową w dyscyplinach wiodących:
  1. piłka nożna,
  2. piłka siatkowa,
  3. piłka koszykowa,
  4. tenis stołowy,
  5. lekkoatletyka,
  6. podnoszenie ciężarów,
  7. sztuki walki.

§ 11

 1. Klub uczestniczy czynnie w życiu społecznym, miasta i regionu poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych, masowych i innych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2a. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 2. 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 3. 94 Działalność organizacji członkowskich,
 4. 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 5. 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
 6. 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 7. 58 Działalność wydawnicza,
 8. 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 9. 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 10. 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 11. 85 Edukacja,
 12. 55 Zakwaterowanie,
 13. 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 14. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
 15. 77 Wynajem i dzierżawa,

W przypadku istnienia obowiązku uzyskania koncesji lub zezwolenia, działalność może być podjęta przez Stowarzyszenie po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej.

 1. Celem głównym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego województwa podkarpackiego, a podstawowe cele Stowarzyszenia to:
 1. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom.
 2. Wspieranie grup szczególnego ryzyka.
 3. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
 4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 5. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.
 6. Podniesienie, jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
 7. Promocja przedsiębiorczości.
 8. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej.
 10. Wspieranie działań samorządu terytorialnego.
 11. Promocja integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.
 12. Ochrona środowiska naturalnego.
 13. Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i sportu.
 14. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 15. Troska o rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Klub podejmuje następujące działania:

 1. organizuje sekcje szkoleniowe i otacza opieką zawodników, umożliwiając im systematyczne uprawianie określonej dyscypliny sportu. Odpowiednio do potrzeb wynikających z procesu szkolenia sportowego zapewnia bezpłatne korzystanie z urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie w sprzęt i ubiory sportowe, opieką medyczną, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie i zakwaterowanie na zawodach i zgrupowaniach sportowych, przejazd na zawody i przewóz sprzętu, bezpieczne i higieniczne warunki uprawiania sportu,
 2. organizuje zawody i imprezy sportowe,
 3. uczestniczy w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez inne stowarzyszenia kultury fizycznej bądź związki tych stowarzyszeń,
 4. organizuje kursy, seminaria, obozy dla zawodników, trenerów, instruktorów, działaczy,
 5. zarządza posiadanymi obiektami, urządzeniami, sprzętem sportowym oraz troszczy się o ich naprawę, remonty, konserwację i ubezpieczenie,
 6. upowszechnia kulturę fizyczną i sport poprzez popularyzację piłki nożnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziała narkomanii,
 7. organizuje imprezy sportowe, kulturalne, masowe.

§ 13

Klub podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów współdziałając z zainteresowanymi związkami stowarzyszeń kultury fizycznej, związkami zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 14

Członkami Klubu mogą być:

 1. osoby fizyczne mające zamiar uczestniczyć w zajęciach sportowych, w zajęciach z zakresu kultury fizycznej będą prowadzić działalność społeczną w tych dziedzinach,
 2. osoby prawne, jako członkowie wspierający,
 3. członkowie honorowi.

§ 15

Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą rodziców lub opiekunów.

§ 16

Przyjęcie na członka Klubu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu w formie uchwały.

§ 17

Członkowie Klubu mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz do czynnego  i biernego prawa wyborczego,
 2. uczestniczyć w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych, używać godła i barw Klubu,
 3. oceniać działalność władz Klubu, zgłaszać postulaty i wnioski,
 4. otrzymywać od władz Klubu pomoc związaną z realizacją zadań statutowych,
 5. korzystać z urządzeń sportowych Klubu.

§ 18

Członkowie wspierający działają w Klubie poprzez swoich przedstawicieli i posiadają wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w statucie, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

§ 19

Członkom niepełnoletnim przysługują wszystkie prawa i obowiązki z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

§ 20

Do obowiązków członków należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał włada Klubu,
 2. czynny udział w działalności Klubu,
 3. regularne opłacane składek członkowskich.

§ 21

Zawodnicy, trenerzy i instruktorzy zobowiązani są w szczególności do:

 1. systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych i zawodach sportowych,
 2. przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad uczciwej walki sportowej oraz szacunku dla rywali,
 3. dbałość w toku zajęć treningowych i zawodów sportowych o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, swoich kolegów, podopiecznych oraz rywali,
 4. dbałość o obiekty, sprzęt i urządzenia.
 5. poddawanie się obowiązkowym, badaniom lekarskim i przestrzeganie zaleceń, lekarskich,

§ 22

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków Klubu na skutek nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych przez okres jednego roku,
 3. nie opłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
 4. wykluczenia członka Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
 5. rozwiązania Klubu.

§ 23

Od uchwały Zarządu Klubu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie do miesiąca.

§ 24

W przypadkach położenia szczególnych zasług dla rozwoju Klubu, osoba fizyczna może zostać członkiem honorowym lub prezesem honorowym.

§ 25

Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§   26

Członkowie honorowi otrzymują karty wolnego wstępu na wszystkie imprezy i zawody sportowe organizowane przez Klub w ciągu roku kalendarzowego oraz mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV.

Władze Klubu.

§ 27

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków.     
  2. Zarząd Klubu.
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz trwa cztery lata.

§ 28

 1. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. 
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, a dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków Zarządu w miejsce tych, którzy w czasie kadencji ustąpili z pełnionych funkcji. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć jednej trzeciej ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 29

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, jeżeli liczba członków Klubu przekroczy 150 osób. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest, jako zebranie sprawozdawczo - wyborcze, co cztery lata, a jako zebranie sprawozdawcze, co dwa lata.
 3. Zarząd Klubu określa termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania Członków, podając do wiadomości członkom na 14 dni przed datą odbycia zebrania, poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Klubu, jak również poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w budynku, w którym znajduje się siedziba Klubu
 4. Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w trybie nadzwyczajnym na skutek:
  1. własnej inicjatywy,
  2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. wniosku uchwalonego, przez co najmniej 1/2 ogółu członków Klubu,
  4. ustąpienia ze składu Zarządu więcej niż 1/3 członków Zarządu Klubu wybranego  na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 2-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 30

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. osoby prawne będące członkami wspierającymi,
 2. członkowie honorowi,
 3. osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
 2. uchwalanie planów działalności Klubu,
 3. rozpatrywane i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. uchwalanie zmian statutu,
 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub członków Klubu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,
 9. nadawanie tytułu honorowego członka Klubu.    

§ 32

 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu.
 2. Zarząd Klubu składa się z 7 do 11 członków wybranych w głosowaniu jawnym lub tajnym na okres czterech lat.
 3. Walne Zebranie Członków określa liczbę członków Zarządu Klubu na daną kadencję.
 4. Zarząd Klubu na swym pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybiera ze swego grona
 1. Prezesa Klubu
 2. 2 Wiceprezesów
 3. Sekretarza
 4. Głównego Księgowego
  1. Pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
  2. Prezes Klubu organizuje i kieruje pracą Zarządu Klubu.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz postanowień organów nadzorczych,
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. uchwalanie budżetu Klubu,
 5. zarządzanie majątkiem i finansami Klubu
 6. organizowanie sekcji sportowych, udzielanie im pomocy, koordynowanie i nadzorowanie ich działalności,
 7. powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności,
 8. przyjmowanie, wykluczanie członków klubu
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich na dany rok,
 10. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej,
 11. Zarząd będzie ustalał zwrot kosztów podróży w formie diety dla działaczy społecznych klubu, przy wyjazdach poza siedzibę klubu.

§ 34

Od decyzji Zarządu w sprawach określonych w § 33 pkt 8 przysługuje członkom Klubu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca, odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu, a w razie konieczności szczególnie w okresie rozgrywkowym - raz na dwa tygodnie.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Jest wybierana przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Skład Komisji Rewizyjnej w razie jej zmniejszenia w okresie kadencji Zarząd może uzupełnić w liczbie nie większej niż 1/3.

§ 37

 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 2. Członkowie Komisji nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu  zatrudnienia z członkami Zarządu,
  2. być skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. otrzymywać z tytułu członkowstwa w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 3   marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Klubu, a w szczególności finansowo-gospodarczej działalności Klubu, co najmniej raz w roku,
  2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o gospodarce Klubu oraz wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,
  3. żądanie wyjaśnień od Zarządu dotyczących jego działalności,
  4. w razie stwierdzenia nieprawidłowości określenie terminu ich usunięcia,
  5. kontrola opłacania składek członkowskich,
  6. w sytuacjach uzasadnionych zgłaszanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 39

 1. Walne Zebranie Członków powołuje Sąd Koleżeński, który składa się z 3-ch członków.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

§ 40

W razie zdekompletowania się członków Sądu Koleżeńskiego w toku kadencji, Zarząd może dokooptować na ich miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3.

§ 41

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów między członkami Klubu oraz między członkami a władzami Klubu.

Od postanowień Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wykluczeniu.

Rozdział V

Sekcje Klubu

§ 42

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych działań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz pozostałej działalności Klubu.

§ 43

Działalnością sekcji kierują kierownicy powoływani przez Zarząd.

§ 44

Sekcje grupują członków Klubu w/g ich zainteresowań.

 

Rozdział VI

Nagrody i kary.

§ 45

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

§ 46

Zawodnicy za uzyskane wyniki sportowe mogą otrzymać, stypendia,  nagrody, premie a także zasiłki i zapomogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klub może wynagradzać osoby zajmujące się sprawami księgowymi i innymi

§ 47

 1. W razie nie przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym statucie członkowie Klubu (zawodnicy) ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Zarząd Klubu w zależności od stopnia winy może podjąć uchwałę o:
  1. wykluczenia z członkostwa,
  2. zawieszeniu w prawach, zawodnika i reprezentowania barw Klubu,
  3. wystąpienie z roszczeniem o pokrycie przez winnego spowodowanych strat materialnych.
 3. Przeprowadzając postępowanie dyscyplinarne Zarząd kierować się będzie treścią regulaminów związków stowarzyszeń sportowych.

Rozdział VII

Majątek Klubu - dochody, działalność gospodarcza.

§ 48

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. dotacje z budżetu,
  2. dobrowolne wpłaty zakładów patronackich,
  3. wpływy z dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych oraz organizacji sportowych,
  4. dochody z imprez sportowych,
  5. dochody z reklam,
  6. składki członkowskie,
  7. dla osiągnięcia celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której   dochody zasilą fundusze Klubu.
  8. dochody z imprez kulturalnych,
  9. dochody z imprez masowych.
 3. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub  pracownicy oraz  ich osoby bliskie. 

§ 49

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.

§ 50

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub upoważnionego członka Zarządu oraz głównego księgowego.

Rozdział VIII.

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 51

Zmiana statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 52

Uchwała o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.

§ 53

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu winna określać sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.